Privacyverklaring van Hengelsportvereniging 'de Deinende Dobber'

 
De Deinende Dobber (verder in deze verklaring DDD genoemd) is gevestigd is te Sint Annaparochie.
 
Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens De Deinende Dobber verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
 
1. Gebruik van persoonsgegevens:
DDD slaat persoonsgegevens op van de volgende betrokkenen:
 • Leden van DDD
 • Bestuursleden van DDD
 • Deelnemers aan evenementen georganiseerd, al dan niet samen met andere HSV-en, door DDD
 • Vrijwilligers en commissieleden
 
De volgende gegevens worden opgeslagen:

  Leden Bestuursleden Deelnemers evenementen Vrijwilligers en commissieleden
Naam x x x x
Telefoonnummer x x x x
Adres x x   x
Emailadres x x x x
Geboortedatum x x    
Geslacht x x    
Lidmaatschapsnummer x x    
Bankrekeningnummer x x    


1.1 DDD verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
 • zich inschrijft / aanmeldt als lid
 • zitting neemt in het bestuur
 • vrijwilliger wordt of lid wordt van een commissie
 • deelneemt aan een evenement georganiseerd door DDD
 
1.2 DDD gebruikt de gegevens als volgt:
 • a. Leden: gegevens worden verstrekt aan Sportvisserij Nederland. Zij verzorgen de ledenadministratie. Leden vallen daarmee onder de privacy policy van Sportvisserij Nederland. De deinende dobber gebruikt de gegevens om haar leden te benaderen voor evenementen en activiteiten.
 • b. Bestuursleden: Naam, afbeelding adres, telefoon en email adres worden op de website geplaatst. Het bestuur wil op deze manier zichtbaar en bereikbaar zijn voor leden en belanghebbenden.
 • c. Vrijwilliger en commissieleden: De gegevens worden gebruikt voor planning en contact over taken en activiteiten waar vrijwilligers en commissieleden bij betrokken zijn.
 • d. Deelnemers aan activiteiten. De gegevens worden gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van informatie over het evenement.
 
2. Wijze van opslaan en bewaartermijnen:
Persoonsgegevens worden bewaard in een excel bestand door de penningmeester van de vereniging. Alleen relevante gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan andere bestuursleden, commissieleden of organisatoren van evenementen van DDD. De gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.
 • Verstrekken van gegevens geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van DDD.
 • Na afloop van een evenement of activiteit worden de gebruikte persoonsgegevens verwijderd.
 • Uitslagen van wedstrijden en verslagen van evenementen worden op de website van DDD geplaatst. Tenzij deelnemers hier bezwaar tegen maken blijven namen en afbeeldingen zichtbaar op de website.
 • Persoonsgegevens van leden blijven opgeslagen zolang het lidmaatschap niet is beëindigd.
 
3. Informatie, wijziging en bezwaar:
U kunt contact opnemen met het bestuur van DDD over: meer informatie over de wijze waarop DDD persoonsgegevens verwerkt; vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door DDD. Contactgegevens staan vermeldt op onze website.

4. Beveiliging van uw gegevens:
DDD zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

5. Derden:
DDD kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
 • Sportvisserij Nederland, tbv ledenadministratie
 • Andere Hengelsportverenigingen tbv organisatie van gezamenlijke activiteiten
 • DDD verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd onder 6.a en b.
 
6. Afbeeldingen:
DDD kan bij activiteiten en evenementen foto’s maken en deze plaatsen op haar website of social media accounts.
Foto’s van deelnemers worden niet geplaatst als betreffende vooraf nadrukkelijk aangeeft dit niet te willen.

7. Wijzigingen:
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Sint Annaparochie, augustus 2018